WalaxaKTFRESENKostPalsé
RavlemakFRESENDEPTITRUNLTRSWLNROPLSVHUMLCADANOFIISZU
KT-PT
aal [SU ] árvore
agzonaal [SU ] figueira
bilkaal [SU ] bananeira
bukaal [SU ] cedro
cabdaal [SU ] adansônia
cirdataal [SU ] bétel
djokaal [SU ] cipreste
duelaal [SU ] castanheiro
dzopokaal [SU ] salgueiro
eftaal [SU ] pereira
frumbaal [SU ] tília
furayaal [SU ] louro
iltaal [SU ] árvore frutífera
klupaal [SU ] lárix
kolotaal [SU ] abricoteiro
kramtaal [SU ] laranjeira
krubaal [SU ] oliveira
krubaal [SU ] oliveira
kumpiaal [SU ] freixo
lupraal [SU ] cerejeira
naviulaal [SU ] olmo
pailtaal [SU ] abeto
pailtegaal [SU ] pinheiro
persaal [SU ] carvalho
piaal [SU ] palma
pretcaal [SU ] álamo
pruvaal [SU ] macieira
ranetaal [SU ] cerejeira
reyaal [SU ] amoreira
rujaal [SU ] lilás
soyoraal [SU ] amêndoeira
starpaal [SU ] abacateiro
tajdaal [SU ] fago
taneodaal [SU ] mata virgem
trapamaal [SU ] amendoim
ufridaal [SU ] medronheiro
wanibaal [SU ] choupo tremedor
wikandaal [SU ] afogar-se
wikandaal [SU ] nogueira
zietaal [SU ] ácer
40 vadjes ravlemakolk
WalaxaTuloliakseem
Pakafa aneyaraTcalekeemDormuxadjo

Vupart (*) va bet eltayeem ik mek eltay ikarundar. Tulon :

aal* dimstakser va kot ravlem dis va "aal" toza: aal, aaleem, aaloc, aalxo, aalk, ikz-

*aal dimstakser va kot ravlem dis va "aal" tena: aal, aejaal, agzonaal, bilkaal, ikz-, mon decemoy yolt ke aal ik aalam.

Konakara favlafa tula: *on et *opa

*viel* dimstakser va kot ravlem donaris va "viel" is jontik malravlem ke "viel" dum milvielaf, toleaviel, ikz- is dere kot malravlem ke "viele".

Biberastaa (?) va bet tanaf eltay ikarundar.

s? dimstakser va kot toleltayaf ravlem dem "s" toza : sa, se, sé, sí, sú, su.

Dere yoval va ?iel ik la?í.