WalaxaKTFRESENKostPalsé
RavlemakFRESENDEPTITRUNLTRSWLNROPLSVHUMLCADANOFIISZU
KT-EN
altelopa [SU ] physics
baliopa [SU ] astrology
blatopa [SU ] apiculture
darkasaberopa [SU ] geometry
djobalopa [SU ] astronautics
duggiropa [SU ] fencing
ezlopa [SU ] poetry
gaaropa [SU ] pedagogy
gaberopa [SU ] anatomy
gaderopa [SU ] policy
gejopa [SU ] strategy
gopa [SU ] dust
kocopa [SU ] astronomy
lidopa [SU ] morals
nexopa [SU ] bacteriology
nubaroperopa [SU ] surgery
ombanopa [SU ] anthropology
opa [SU ] science
ovopa [SU ] logic
pendaropa [SU ] tactic
poopa [SU ] mechanics
pulviropa [SU ] grammar
rawopa [SU ] archaeology
razopa [SU ] chemistry
severoopa [SU ] aeronautics
sidopa [SU ] geology
solokseropa [SU ] mathematics
swavadrunaropa [SU ] psychoanalysis
swavaroperopa [SU ] psychiatry
swavopa [SU ] psychology
tawavopa [SU ] geography
tawopa [SU ] agronomics
trakopa [SU ] philosophy
tropa [SU ] helix
vebdiopa [SU ] algology
vegeduropa [SU ] architecture
vundopa [SU ] mythology
37 vadjes ravlemakolk
WalaxaTuloliakseem
Pakafa aneyaraTcalekeemDormuxadjo

Vupart (*) va bet eltayeem ik mek eltay ikarundar. Tulon :

aal* dimstakser va kot ravlem dis va "aal" toza: aal, aaleem, aaloc, aalxo, aalk, ikz-

*aal dimstakser va kot ravlem dis va "aal" tena: aal, aejaal, agzonaal, bilkaal, ikz-, mon decemoy yolt ke aal ik aalam.

Konakara favlafa tula: *on et *opa

*viel* dimstakser va kot ravlem donaris va "viel" is jontik malravlem ke "viel" dum milvielaf, toleaviel, ikz- is dere kot malravlem ke "viele".

Biberastaa (?) va bet tanaf eltay ikarundar.

s? dimstakser va kot toleltayaf ravlem dem "s" toza : sa, se, sé, sí, sú, su.

Dere yoval va ?iel ik la?í.