WalaxaKTFRESENKostPalsé
RavlemakFRESENDEPTITRUNLTRSWLNROPLSVHUMLCADANOFIISZU
KT-EN
aal [SU ] tree
agzonaal [SU ] fig-tree
bilkaal [SU ] banana-plant
blaal [SU ] currant
brimukaal [SU ] juniper
bukaal [SU ] cedar
cabdaal [SU ] baobab
cirdataal [SU ] birch
dindaal [SU ] chestnut-tree
djokaal [SU ] cypress
duelaal [SU ] chestnut-tree
dzopokaal [SU ] willow
eftaal [SU ] pear-tree
frumbaal [SU ] lime-tree
furayaal [SU ] laurel
iltaal [SU ] fruit-tree
jibugaal [SU ] privet
klupaal [SU ] larch
kolotaal [SU ] apricot-tree
kramtaal [SU ] orange-tree
krubaal [SU ] olive-tree
krubaal [SU ] olive-tree
kumpiaal [SU ] ash
kurbaal [SU ] spruce
lupraal [SU ] mazzard cherry
naplekaal [SU ] whitebeam
naviulaal [SU ] elm
pailtaal [SU ] fir
pailtegaal [SU ] pine
persaal [SU ] oak
piaal [SU ] palm
pretcaal [SU ] poplar
pruvaal [SU ] apple-tree
ranetaal [SU ] cherry-tree
reyaal [SU ] mulberry-tree
rujaal [SU ] lilac
sladuaal [SU ] mahogany
soyoraal [SU ] almond
starpaal [SU ] avocado-tree
tajdaal [SU ] beech
taneodaal [SU ] primeval forest
trapamaal [SU ] peanut
ufridaal [SU ] arbutus
wanibaal [SU ] aspen
wansaal [SU ] sycamore
wikandaal [SU ] drown
wikandaal [SU ] walnut-tree
zietaal [SU ] maple
48 vadjes ravlemakolk
WalaxaTuloliakseem
Pakafa aneyaraTcalekeemDormuxadjo

Vupart (*) va bet eltayeem ik mek eltay ikarundar. Tulon :

aal* dimstakser va kot ravlem dis va "aal" toza: aal, aaleem, aaloc, aalxo, aalk, ikz-

*aal dimstakser va kot ravlem dis va "aal" tena: aal, aejaal, agzonaal, bilkaal, ikz-, mon decemoy yolt ke aal ik aalam.

Konakara favlafa tula: *on et *opa

*viel* dimstakser va kot ravlem donaris va "viel" is jontik malravlem ke "viel" dum milvielaf, toleaviel, ikz- is dere kot malravlem ke "viele".

Biberastaa (?) va bet tanaf eltay ikarundar.

s? dimstakser va kot toleltayaf ravlem dem "s" toza : sa, se, sé, sí, sú, su.

Dere yoval va ?iel ik la?í.